Privacy pagina – een woordje uitleg

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.bdigit.be en www.brunodroeshaut.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. BDigit kan de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door BDigit met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft BDigit geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst BDigit alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe altijd raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. BDigit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. BDigit heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. BDigit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan BDigit en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van BDigit is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. BDigit geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

BDigit besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

BDigit respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Meer informatie: privacy.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BDigit gevestigd is, bevoegd.

PRIVACY STATEMENT

BDigit is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina komt u te weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BDigit. U moet weten dat BDigit niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacybeleid.

BDigit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

PERSOONSGEGEVENS

Diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te voeren. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde verwerking, en laten ons toe onze opdracht uit te voeren zoals bepaald in het WER, boek III – titel 2 – artikelen III 15 tot en met III 73. Met uitzondering van de sociale persoonsgegevens, zullen deze gegevens gebruikt worden om diensten van BDigit en van haar partners te promoten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BDigit of die van een derde partij, zoals o.a. maar niet beperkt tot Mailchimp. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het BDigit mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BDigit of die van een derde partij zoals o.a. maar niet beperkt tot Microsft. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Enkel na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen uw gegevens worden doorgegeen aan onderaannemers van BDigit, dit enkel om toe te laten hun taken naar behoren uit te voeren.

WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons verstrekt is. (cf. wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens)

Aanpassen of verwijderen
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens onderaan. U hebt ook de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te bekomen.

Dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.

GEBRUIKSERVARING

Cookies
Wij verzamelen of gebruiken informatie om beter inzicht te krijgen in hoe u de website gebruikt, voor het opstellen van rapporten over de website-activiteit en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zo kunnen we onze diensten beter afstemmen op uw noden en uw gebruikservaring optimaliseren.

Deze website maakt hiervoor gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers deze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BDigit of die van een derde partij

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser
Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

BDigit gcv
t.a.v. Bruno Droeshaut
Steenweg 107A
9810 Eke-Nazareth

TEL 0032 495 82 37 58